Diavola

8€

tomato sauce, mozzarella, spicy salami